Fødsel og faderskab

Fødsel

Når et barn bliver født, indberetter jordemoderen fødslen digitalt til moderens bopælssogn, som registrerer fødslen.

Har der ikke medvirket en jordemoder til fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen i det sogn, hvor moderen har bopæl. Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse, skal forældrene ligeledes selv anmelde fødslen i det sogn, hvor fødslen har fundet sted.

Får du brug for en Fødselsattest eller en Personattest henvises til borger.dk. Her kan vælge om du vil:

 

1) afhente attesten på kirkekontoret mod forevisning af billed-ID

2) modtage attesten digitalt

3) modtage via brevforsendelse

 

Faderskab

Forældre, der ikke er gift, men ønsker fælles forældremyndighed, skal udfylde en Omsorgs- og Ansvars-erklæring. Erklæringen udfyldes digitalt på borger.dk senest 28 dage efter barnets fødsel (fødselsdato incl.). Sognet registrerer herefter faderskabet og den fælles forældremyndighed.

 

Har sognet ikke rettidigt modtaget Omsorgs- og Ansvarserklæringen, giver vi meddelelse herom til Familieretshuset, som vil kontakte barnets mor med henblik på af få afgjort faderskabet.

 

I ganske særlige tilfælde, hvor forældrene ikke begge har Nem-ID, skal erklæringen udfyldes på papirblanket og indleveres på kirkekontoret.

 

Kontakt os, hvis I er i tvivl!